Blog Comments

2 comments
 • Elshara Silverheart
  Elshara Silverheart Preverbial vibration is amazing from its still to its most active form. That is what life is <3.
  October 31, 2015 - 2 like this
 • Teresa Maria Zalewska
  Teresa Maria Zalewska Słońce nieustannie otula swym ciepłem i blaskiem wszystkich i wszystko, jednakże aby to poczuć trzeba otworzyć swoje serce na te subtelne wibracje. Trzeba kochać, kochać w umyśle, kochać w uczuciach, kochać człowieka i Matkę Naturę....  more
  October 31, 2015 - 1 likes this

Inside of the enchanted golden Bowl...

 • /Translation from the Polish language/

   

  Inside of the enchanted, golden Bowl,
  Rests the Father’s Heart.
  This is OM-kara,
  The Original Sound,
  The True Reality of Existence.
  The purity of the Heart and the mind,
  Eternal duration of Love
  It’s the lack of illusion,
  It’s the pure Existence,
  It’s a singing of sadhu’s Heart.
  The rejection of illusion,
  Which is a creativity of diversifying mind,
  It’s the Buddha’s State,
  Staying in Emptiness
  Devoid of everything.
  It’s the calmness flowing
  From the depths of the ocean,
  It’s the Silence of undifferentiated
  Space.
  It’s the blessing of existence
  In the bosom of one’s Father
  Who’s called Love.

  Listen to the Silence of the Heart
  And stay in this miraculous Silence.
  Nourish with it your thoughts,
  Emotions and body,
  To calmness fall ,
  And calmed Heart,
  Experience Love,
  Emanate Love.
  When miraculous song of Love,
  Will explode out of the heart,
  When it will result in a hail
  of miraculous creativity,
  When you express your creativity
  In your terrestrial house,
  You will experience happiness
  Unknown to anyone.
  May the Silence
  Vibrate in your Heart,
  May it heal, smooth,
  Hug, repair.
  For the Soul’s Heart chanting,
  For your fulfillment.

  When you will meditate
  Daily and persistently
  You will calm your emotions
  Perfectly.
  And you become fully
  Master of your mind.
  You will use your mind
  For your own
  And your brother’s good.
  But always, always
  You will be able to return
  To the World of Light,
  Where the Love of God
  Stays in the Silence and in the Emptiness.
  So meditate,
  Meditate persistently,
  And after some time
  You will understand perfectly,
  What is transformation
  And connected with it
  New for you,
  Creation going from your Soul.

  Bless, oh Lord
  My meditating.

  Author: Teresa Maria Zalewska
  "Songs of Heaven" - fragments

   

  W zaczarowanej złotej Misie,
  Serce Ojca spoczywa.
  To Om-kara,
  Dźwięk Pierwotny,
  Rzeczywistość Istnienia Prawdziwa.
  Czystość Serca, umysłu,
  Miłości wieczne trwanie,
  To brak iluzji,
  To czyste Istnienie,
  To Serca sadhu śpiewanie.
  Odrzucenie iluzji,
  Która twórczością umysłu różnicującego,
  To Stan Buddy,
  Trwanie w Pustce
  Pozbawionej wszystkiego.
  To spokój płynący
  Z głębin oceanu,
  To Cisza Przestrzeni
  Niezróżnicowanej.
  To błogosławieństwo istnienia
  W łonie Ojca swego,
  Miłością zwanego.

  Wsłuchaj się w Ciszę Serca
  I trwaj w tej cudownej Ciszy.
  Odżywiaj nią swe myśli,
  Emocje oraz ciało,
  By spokój zapanował,
  A Serce wyciszone,
  Miłości doświadczało,
  Miłością promieniało.
  A kiedy wybuchnie z Serca
  Cudowna pieśń Miłości,
  Kiedy zaowocuje gradem
  Cudownej twórczości,
  Kiedy wyrazisz twórczość
  W twoim ziemskim domu,
  Doznasz szczęśliwości
  Nieznanej nikomu.
  Niechaj zatem Cisza
  W twoim Sercu wibruje,
  Niechaj goi, wygładza,
  Tuli, reperuje.
  Dla Serca Duszy pienia,
  Dla twego spełnienia.

  Gdy będziesz medytował
  Codziennie, wytrwale,
  Uspokoisz emocje swoje
  Doskonale.
  I staniesz się w pełni
  Panem umysłu swego.
  Będziesz z niego korzystał
  Dla dobra własnego
  I brata swojego.
  Ale zawsze, zawsze
  Będziesz mógł powrócić
  Do Świata Jasności,
  Gdzie Miłość Najwyższego
  W Ciszy, Pustce gości.
  Takoż medytuj,
  Medytuj wytrwale,
  A po pewnym czasie
  Zrozumiesz doskonale,
  Co to transformacja
  I związana z nią
  Nowa dla Ciebie,
  Z Duszy idąca kreacja.

  Pobłogosław Panie
  Moje medytowanie.

  Autor: Teresa Maria Zalewska
  "Pieśni Nieba", fragmenty