Blog Comments

2 comments

Journey through a land of wisdom

 • /Translation from the Polish language/

   

  Development of human reminds known from many ancient cultures stairs pyramid.

  Wide, solid base reminds us about necessity of formalizing strong, perfectly balanced with conditions of surrounding world personality.

  Anyway we shouldn't recognize personality as a lasting, invariable construction, but rather as a changeable framework falling within perpetually perceptible transformations.

  But with what should we head making successive choices?

  What way this transformation is proceeding?

   

  Going the ways of creation (indispensable measure of the way of development) we have free will and two possibilities: choice from a "program"uploaded to a mind during our terrestrial existence or feeling flowing from intuition.

  If we are "ensnare" by world of sensible perceiving and our ideas being a base for taking actions are flowing from this level of perceiving, than transformation of our personality occurs as on a plane of our hitherto functioning, and comparing it to a schema of pyramid, it is within its step representing the base. Speaking shortly, independently on quantity of performing actions and efforts for this work, we turn round. Doesn't matter how many times we change a place of residence or partners, how many countries we stump or dimension of existence, no matter about how many zeros after one will grow our capital on bank account. For our development it will mean only more attractive stagnation.

   

  The development performs when the inspirations for taken by us actions flow from intuitive level of life.

  Feelings (this is a language of intuitive wisdom) make a base for building in our mind defined imaginations and afterwards starting actions aiming to express them. We don't know a definitive shape of this building, but if we will trust to Wisdom of universe, which is a source of our feelings, it will be easier to bear toils of this journey, for which we had decided.

  Anyway, it doesn't mean a ride in a golden coach among funs of every-day life. Development is a battle, thanks to which are grooved in us some traits of personality, on which as on a basic we create new, unknown in experience stage of own life.

   

  Using the schema of pyramid, I can tell, that a creation from the intuitive level conditioning occurring as a new personality, which we submit as a next step.

  Primal personality is here a strong base on which we build different version of ourselves, and our inner silence is a perfect tool for reaching intuitive level of inspiration.

  If we can enter into silence, on one hand to reach the inspirations from intuitive level, on the other we can act basing on it, the way of development is open for us. But lack of confidence to own feelings, their suppressing or disrespect them in aid of intellectual speculations lead us to various problems, which we usually feel very painfully and simultaneously to lengthening our journey to next level of realization.

   

  I am not convinced to the end if we are aware what free will is. And how is it work.

  Once I had acquainted one woman which has extraordinarily capabilities. The World of Energy gaped before her. But unfortunately she wasn't able to trust. She believed in the world of speculation and intellect. She chose and had stayed on the same level turning around a sea of suffering of her closest relatives.

   

  Certainly under the influence of experienced sufferings she will come to grooving new traits and self-statement but always is a question if isn't there other way of increasing than a pain?

   

  Under a base of my observations I know that there is an alternative path. The only thing which is needed is to change a point of view of ourselves and surrounding world.

  This is Silence as a base for any creatures as an Ocean of Wisdom filled up infinite quantity of inspiration. Its shaped Forms extracting them, creating and experiencing develop.

  They aim towards cognition of Truth about their Primal Identity increasing perpetually theirs energetic potential on this way.

  How we use our free will depends on us.

   

  Best Regards
  Teresa Maria Zalewska

   

  Fragment "Magic Thought - Czarodziejska myśl"

  DSP Chicago 2006

   

   

  Podróż przez krainę mądrości

   

  Rozwój człowieka przypomina znaną z wielu kultur starożytnych piramidę schodkową. Szeroka solidna podstawa piramidy przypomina nam o konieczności ukształtowania mocnej, doskonale zharmonizowanej z warunkami otaczającego świata osobowości. Nie powinniśmy jednak uznawać osobowości za trwałą i niezmienną konstrukcję, ale raczej za elastyczny szkielet, podlegający nieustannie odczuwalnym przemianom. Ale czym mamy kierować się przy dokonywaniu kolejnych wyborów? W jaki sposób dokonuje się ta transformacja?

   

  Podążając ścieżkami kreacji (nieodzownego miernika drogi rozwoju), posiadamy wolną wolę i dwie możliwości: wybór z „programu” wrzuconego do umysłu w trakcie naszego ziemskiego bytowania lub odczucie płynące z intuicji.

  Jeśli „usidlił” nas świat postrzegania zmysłowego i nasze pomysły będące bazą dla podjętych działań płyną z tego poziomu percepcji, przemiana naszej osobowości dokonuje się jakby w płaszczyźnie dotychczasowego funkcjonowania, a przekładając to na schemat piramidy, w obrębie schodka stanowiącego jej podstawę. Krótko mówiąc, niezależnie od ilości wykonanych działań, tudzież włożonej w pracę energii, kręcimy się w koło.

  Nieważne ile razy zmienimy miejsce zamieszkania czy partnerów, ile zwiedzimy krajów, czy wymiarów bytu, nieistotne o ile zer po jedynce wzrośnie nasz kapitał na koncie bankowym.

  Dla naszego rozwoju będzie to oznaczać jedynie bardziej atrakcyjną stagnację.

   

  Rozwój dokonuje się wówczas, gdy inspiracje dla podjętych przez nas działań płyną z intuicyjnego poziomu życia. Odczucia (to język intuicyjnej mądrości) stanowią bazę dla budowania w umyśle określonych wyobrażeń, a następnie uruchamiania działań mających na celu ich wyrażenie. Ostatecznego kształtu tej budowli nie znamy, ale jeśli zaufamy Mądrości wszechświata, która jest źródłem naszych odczuć, będzie nam łatwiej znieść trudy podróży, na którą się zdecydowaliśmy. Nie oznacza to jednak przejażdżki złotą karocą wśród uciech życia codziennego. Rozwój to walka, dzięki której wyżłobione w nas zostają nowe cechy osobowości, na kanwie, których tworzymy nowy, nieznany w doświadczeniu etap własnego życia.

   

  Posługując się schematem piramidy, kreacja z intuicyjnego poziomu warunkuje powstanie nowej osobowości, którą przedstawiamy jako kolejny schodek.

  Pierwotna osobowość jest tu silną podstawą, na której budujemy inną wersję siebie, a cisza w nas, doskonałym narzędziem dla docierania do inspiracji z intuicyjnego poziomu.

  Jeśli potrafimy wchodzić w ciszę z jednej strony, by docierać do inspiracji z intuicyjnego poziomu, z drugiej zaś potrafimy działać w oparciu o nie, droga rozwoju stoi przed nami otworem. Jednak brak zaufania do własnych odczuć, tłumienie ich bądź lekceważenie na rzecz intelektualnych spekulacji, wiodą do różnorodnych problemów, które zazwyczaj bardzo dotkliwie odczuwamy, a jednocześnie do wydłużenia naszej podróży do kolejnego poziomu urzeczywistnienia.

   

  Nie jestem do końca przekonana czy zdajemy sobie sprawę, czym jest wolna wola. I jak to działa. Kiedyś poznałam kobietę mająca niezwykłe uzdolnienia. Świat Energii stał przed nią otworem. Niestety nie była w stanie zaufać. Wierzyła w świat intelektu i spekulacji. Wolna wola świętą jest. Wybrała i…….pozostała na tym samym poziomie kręcąc się w morzu cierpienia najbliższych sobie istot.

   

  Oczywiście pod wpływem doświadczanego cierpienia dojdzie po pewnym czasie do wyżłobienia nowych cech i samookreślenia na nowo, zawsze jednak pozostaje pytanie, czy nie ma innej niż ból drogi wzrastania?

   

  Na podstawie moich obserwacji wiem, że istnieje droga alternatywna. Potrzebna jest jedynie zmiana optyki widzenia siebie i otaczającego świata.

  Cisza, jako podstawa wszelakiego istnienia, jako Ocean Mądrości wypełniony, nieskończoną ilością inspiracji. Jego ukształtowane Formy wydobywając je, kreując i doświadczając, rozwijają się. Podnosząc nieustannie na tej drodze swój energetyczny potencjał, podążają w kierunku poznania Prawdy o swej Pierwotnej Tożsamości.

  Jak skorzystamy z wolnej woli, zależy od nas.

   

  P.S. Choć każdy z nas rozwija się na własny rachunek, nie jesteśmy samotnymi wyspami.

   

  Mamy obok siebie wielu sprzymierzeńców. Cudowny brzask rozpoczynającego się dnia, delikatne tchnienie Matki Ziemi, subtelny śpiew ptaka czy słowo kochającego człowieka.

  Jesteś kochany i otulany ogromną Miłością. Kluczem do pełnego zamanifestowania Twej potężnej Mądrości jest Miłość. Otwórz się na jej odczuwanie.

   

  Pozdrawiam
  Teresa Maria Zalewska