Blog Comments

1 comment
 • Teresa Maria Zalewska
  Teresa Maria Zalewska "The Supreme Personality of God

  If they wish to do so, then so be it. Yet I tell you this:

  Until your community of beings knows about being in community, you will never experience Holy Communion, and cannot know Who I Am. The highly evolved cultures of...  more
  September 9, 2016 - 1 likes this - Report

Blogs » News » Life - common good.

Life - common good.

 • The Supreme Personality of God

  The common good is life. If you are alive, you are contributing to the common good. It is very difficult for a spirit to be in physical form. To agree to take such a form is, in one sense, a great sacrifice-yet one that is necessary, and even enjoyed, if the All is to know itself experientially, and to re-create Itself anew in the next grandest version of the greatest vision it ever held about Who It Is. It is important to understand why we came here.

   

  N.D.W.

  We?

   

  The Supreme Personality of God

  The souls which make up the collective. As I have already explained, there is only One Soul, One Being, One Essence. Some of you call this “God.” This Single Essence “individuates” Itself as Everything In The Universe-in other words, All That Is. This includes all the sentient beings, or what you have chosen to call souls.

   

  N.D.W.

  So “God” is every soul that “is”?

   

  The Supreme Personality of God

  Every soul that is now, ever was, and ever will be.

   

  N.D.W.

  So God is a “collective?”

   

  The Supreme Personality of God

  That’s the word I chose, because it comes closest in your language to describing how things are.

   

  N.D.W.

  Not a single awesome being, but a collective?

   

  The Supreme Personality of God

  It doesn’t have to be one or the other. Think “outside the box”!

   

  N.D.W.

  God is both? A single Awesome Being which is a collective of individualized parts?

   

  The Supreme Personality of God

  Good! Very good!

   

  N.D.W.

  And why did the collective come to Earth?

   

  The Supreme Personality of God

  To express itself in physicality. To know itself in its own experience. To be God.

   

  N.D.W.

  You created us to be You?

   

  The Supreme Personality of God

  We did, indeed. That is exactly why you were created.

   

  N.D.W.

  And humans were created by a collective?

   

  The Supreme Personality of God

  Your own Bible said, “Let Us create man in Our image, and after Our likeness” before the translation was changed. Life is the process through which God creates Itself, and then experiences the creation. This process of creation is ongoing and eternal. It is happening all the “time.” Relativity and physicality are the tools with which God works. Pure energy (what you call spirit) is What God Is. This Essence is truly the Holy Spirit. By a process through which energy becomes matter, spirit is embodied in physicality. This is done by the energy literally slowing itself down—changing its oscillation, or what you would call vibration. That Which Is All does this in parts. That is, parts of the whole do this. These individuations of spirit are what you have chosen to call souls. In truth, there is only One Soul, reshaping and reforming Itself. This might be called The Reformation. You are all Gods In Formation. (God’s information!) That is your contribution, and it is sufficient unto itself.

  To put this simply, by taking physical form you have already done enough. I want, I need, nothing more. You have contributed to the common good. You have made it possible for that which is common —the One Common Element—to experience that which is good. Even you have written that God created the heavens and the Earth, and the animals who walk upon the land, and the birds of the air, and the fishes of the sea, and it was very good. “Good” does not—cannot——exist experientially without its opposite. Therefore have you also created evil, which is the backward motion, or opposite direction, of good. It is the opposite of life—and so have you created what you call death. Yet death does not exist in ultimate reality, but is merely a concoction, an invention, an imagined experience, through which life becomes more valued by you.

  Now when you understand this entire cosmology, you comprehend the great truth. You could then never demand of another being that it give you something in return for your sharing the resources and necessities of physical life.

   

  N.D.W.

  As beautiful as that is, there are still some people who would call it communism.

   

  The Supreme Personality of God

  If they wish to do so, then so be it. Yet I tell you this:

  Until your community of beings knows about being in community, you will never experience Holy Communion, and cannot know Who I Am. The highly evolved cultures of the universe understand deeply all that I have explained here. In those cultures it would not be possible to fail to share. Nor would it be possible to think of “charging” increasingly exorbitant “prices” the more rare a necessity became. Only extremely primitive societies would do this. Only very primitive beings would see scarcity of that which is commonly needed as an opportunity for greater profits. “Supply and demand” does not drive the highly evolved being system. This is part of a system that humans claim contributes to their quality of life and to the common good. Yet, from the vantage point of a highly evolved being, your system violates the common good, for it does not allow that which is good to be experienced in common.

  Another distinguishing and fascinating feature of highly evolved cultures is that within them there is no word or sound for, nor any way to communicate the meaning of, the concept of “yours” and “mine.” Personal possessives do not exist in their language, and, if one were to speak in earthly tongues, one could only use articles to describe things. Employing that convention, “my car” becomes “the car I am now with.” “My partner” or “my children” becomes “the partner” or “the children I am now with.”

  That which you are “in the presence of” becomes the Gift.  Thus, in the language of highly evolved cultures, one could not even speak in terms of “my life,” but could only communicate “the life I am in the presence of.” This is something akin to your speaking of being “in the presence of God.” When you are in the presence of God (which you are, any time you are in the presence of each other), you would never think of keeping from God that which is God’s-meaning, any part of That Which Is. You would naturally share, and share equally, that which is God’s with any part of that which is God.
  This is the spiritual understanding which undergirds the entire social, political, economic, and religious structures of all highly evolved cultures. This is the cosmology of all of life, and it is merely failure to observe this cosmology, to understand it and to live within it, which
  creates all of the discord of your experience on Earth.

   

  "Conversations with God"

  Neal Donald Walsch

   

   


  ~
   

  Życie - dobro publiczne.

   

  Najwyższa Osoba Boga
  Dobrem publicznym jest życie. Już przez to, że żyjesz, wnosisz wkład w dobro publiczne. Trudno jest Duchowi przebywać w fizycznej formie. Zgoda na jej przyjęcie stanowi w pewnym sensie poświęcenie - ale takie, które jest nieodzowne (może nawet być przyjemne), aby Wszystko mogło poznać siebie na drodze doświadczenia i odtworzyć się na nowo w jeszcze wspanialszym wydaniu swej najwyższej wizji o sobie. Trzeba pamiętać, po co tu jesteśmy.

  N.D.W.
  Jesteś-my?


  Najwyższa Osoba Boga
  Dusze tworzące zespół. Jak już wyjaśniałem, istnieje tylko Jedna Dusza, Jeden Byt, Jedna Istota. Niektórzy nazywają ją Bogiem. Ten Jedyny Byt upostaciowuje się jako Wszystko, co Występuje we Wszechświecie - innymi słowy, Wszystko, Co Jest. Dotyczy to również bytów rozumnych zwanych duszami.

  N.D.W.
  Więc Bóg, to każda dusza, która jest?


  Najwyższa Osoba Boga
  Każda dusza, która jest obecnie, zawsze była i będzie.


  N.D.W.
  Czyli Bóg, to zespół?


  Najwyższa Osoba Boga

  Wybrałem to słowo z waszego języka, ponieważ najbliżej oddaje rzeczywisty stan rzeczy.


  N.D.W.

  Nie pojedyncza najwyższa istota, lecz zespół?


  Najwyższa Osoba Boga
  Te dwie rzeczy nie muszą się wzajemnie wykluczać. Przestań myśleć utartymi kategoriami.

  N.D.W.
  Bóg jest i jednym, i drugim? Najwyższą Istotą, która jest zespołem pojedynczych cząstek?


  Najwyższa Osoba Boga
  Brawo! Świetnie!

  N.D.W.
  Ale dlaczego ów zespół zstąpił na Ziemię?


  Najwyższa Osoba Boga
  Aby objawić siebie w postaci fizycznej. Poznać siebie we własnym doświadczeniu. Stać się Bogiem.

  N.D.W.
  Stworzyłeś nas po to, abyśmy stali się Tobą.


  Najwyższa Osoba Boga
  W rzeczy samej, po to was stworzyliśmy.


  N.D.W.
  Ludzie są dziełem zbiorowym?


  Najwyższa Osoba Boga
  Czyż wasza Biblia nie mówi :"Uczyń-my człowieka na obraz Nasz, podobnego do Nas?"
  Życie, to proces za pośrednictwem którego Bóg tworzy siebie, a następnie doświadcza swego dzieła. Proces ten przebiega nieustannie i zawsze. Przez cały "czas". Narzędziami, którymi posługuje się przy tym Bóg, są względność i fizykalność. Bóg zaś jest czystą energią, prawdziwym Świętym Duchem. Z pomocą procesu, dzięki któremu energia staje się materią, duch zanurza się w fizykalnosci. Osiąga to przez spowolnienie energii - zmianę pulsacji czy wibracji.
  Zajmują się tym cząstki Wszystkiego, Co Jest. Te upostaciowania wy postanowiliście nazwać duszami. W rzeczywistości jest tylko Jedna Dusza, przekształcająca się, zmieniająca postać. To istna Re-for-macja.

  Wasz wkład polega na przybraniu fizycznej postaci. To wystarczy. Ja niczego więcej nie wymagam i nie oczekuję. Przyczyniliście się w ten sposób do dobra publicznego. Umożliwiliście temu, co publiczne, czyli wspólne - Jednemu Wspólnemu Elementowi - doświadczenie tego, co jest dobre. Napisane jest w waszych księgach, iż Bóg stworzył niebiosa i ziemię, zwierzęta chodzące po ziemi i ptactwo fruwające w przestworzach i ryby w morzu, i to było dobre.
  "Dobro" nie istnieje jednak w doświadczeniu - nie może zaistnieć - bez swojego przeciwieństwa. Dlatego wymyśliliście zło, które jest ruchem wstecz czy przeciwnym kierunkiem w stosunku do dobra.

  To przeciwieństwo życia - i stąd wzięła się śmierć.
  Lecz w ostatecznej rzeczywistości śmierć nie istnieje, to tylko wymysł, doświadczenie urojone, dzięki któremu bardziej ceni się życie. Kiedy zrozumiecie tę kosmologię, pojmiecie donisłą prawdę. Wówczas nigdy nie zażądacie od drugiej istoty, aby dała wam coś w zamian za to, że dzielicie się z nią dobrami i środkami potrzebnymi do życia w wymiarze fizykalnym.

  N.D.W.
  Brzmi to bardzo pięknie, ale wielu ludziom i tak skojarzy sie z komunizmem.

  Najwyższa Osoba Boga
  Jeśli takie ich życzenie, niech tak będzie. Lecz powiadam ci: nie zazanacie Świętej Komunii i nie poznacie Mnie naprawdę, dopóki nie nauczycie się żyć w świętej unii ze sobą nawzajem.

  Wysoko rozwinięte społeczności wszechświata głęboko rozumieją to wszystko, co wam tu wyłożyłem.

  Niepodobna, aby nie dzieliły się wspólnymi dobrami.

  Niepodobna też, aby "windowano" tam ceny, im rzadsza rzecz.

  Tylko w prymitywnych społeczeństwach jest to dopuszczalne.

  Tylko prymitywne jednostki szukałyby okazji do wzbogacenia się na czymś, czego mało i co jest potrzebne.

  Tamtejszą rzeczywistością nie rządzi reguła podaży i popytu.

  Wchodzi zaś ona w skład systemu, który zdaniem ludzi podnosi jakość życia i pomnaża wspólne dobro.

  Niemniej z punktu widzenia istot oświeconych wasz system narusza wspólne dobro, ponieważ nie pozwala na wspólne doświadczenie tego, co dobre.

  Inną fascynującą cechą wyrózniającą wysoko rozwinięte kultury jest brak słów oraz innych środków komunikacji na wyrażenie pojęcia "twoje" i "moje". W ich języku nie wystęoują zaimki dzierżawcze. Oddając to w mowie ziemskiej można jedynie użyć zaimków wskazujących, opisowych. I tak :mój samochód" byłby "samochodem u mnie", "Moja partnerka" byłaby "partnerka, z którą teraz jestem".

  Bycie w obecności czegoś staje się darem. To macie na myśli, gdy mówicie o przebywaniu "Przed obliczem Boga". Wysko rozwinięte istoty nie mówią nawet "moje życie", lecz "życie, jakie wiodę obecnie".
  Kiedy znajdujecie się przed obliczem Boga (a to ma miejsce, ilekroć stajecie przed obliczem drugiego człowieka), nigdy nie przyszłoby wam do głowy odmawiać mu tego, co Boskie - czyli dwolnej cząstki Tego, Co Jest.

  Naturalną koleją rzeczy dzieliłbyś i to równo, to, co Boskie z dowolną cząstką Boga.

  To duchowe przekonanie leży u podstaw społecznych, politycznych, gospodarczych i reloigijnych struktur wysoko rozwiniętych kultur.

  Na tym polega kosmologia całego życia, a przyczyną wszelkich zaburzeń w waszym ziemskim doświadczeniu jest brak jej rozumienia i życia zgodnie z nią.


  "Rozmowy z Bogiem"

  Neal Donald Walsch

  Zapisz

  Zapisz

  Zapisz