Blog Comments

2 comments

Way

 • /Translation from the Polish language/

   

  Way

   

  How easy is to instruct a human, when we have already considerable part of our path behind us at a moment when he see scarcely its outlines. I remember what I had experienced by myself, when I was in similar circumstances. What could happen with a diminutive child, when his parents could have an idea to introduce a diet inadequate for his age?

  A level of handed over knowledge should be adjusted to the possibilities of comprehending and implementing in practice by students, than as a result work of a teacher will serve to his charges. Introspection and meditation are splendid tools developing awareness, making possible gradual widening knowledge about own identity. It's a pity that challenges of present time make impossible to utilize it optimal by most of human beings. Than, before as a teacher we will make decision about sharing with our creative potential, let's define ourselves in a context of possibilities of pupil. Observing participants of workshops carrying by Centre OBK "Vega" I come to a conviction that considerable majority need an elemental knowledge about basic "tool", thanks to which they "shift" a world of energy on perceived by senses "reality".

  I think about this marvellous, complicated creature - our organism. Lack of knowledge how to "attend" it and about possibilities which brings privilege of it possession seems to be a large hindrance on the way of further development. For example: most of the people with which contact care about their outer appearance and constantly chase for ways of "polishing up" it, to improve own attractiveness. There is nothing wrong in it. Truly most of people are sensitive for beauty. But let's remember that exactly our organism (an external scamp) is a perfect measure of changes occurring on deeper levels of life. I say more, "habit of caring" enforced by "externality" can "hush up" big problems on others than physical levels of existence and make up meaningful obstruction on the way of their localization and what is following - transformation. There is no way separate spirit and body, neither development of human and self-explore in creation. Each of us appeared here for himself and has in himself the knowledge of concerning a way of his develop. It is necessary to help him to "take it out". The ways which we will use depend on possibilities of addresses and on knowledge of teacher.

  Life is a continual change. Let's trust to our inner wisdom of each human. Let it leads each human being the most proper path during successive stages of increasing.

   

  Best Regards

  Teresa Maria Zalewska

   

  fragment"Magic Thought - Czarodziejska myśl"

  DSP Chicago 2006

   

   

  Droga

   

  Pewnego razu jeden z indyjskich dyplomatów Apa Pant zapytał swego mistrza:

  "Panie, czym jest medytacja?"

  "Czy istnieje przerwa między jedną myślą, a drugą"- spytał mistrz.

  "Tak" - odparł Apa Pant.

  "Rozszerz ją! To jest medytacja".

   

  Jakże łatwo instruować człowieka, gdy już przebyliśmy znaczną część drogi, której zarysy on zaledwie widzi. Pamiętam, czego sama doświadczałam, kiedy znalazłam się w podobnych okolicznościach. Co by się stało z maleńkim dzieckiem, gdyby jego rodzicom przyszło do głowy wprowadzić mu dietę nieodpowiednią dla jego wieku?

  By praca nauczającego służyła rozwojowi jego podopiecznych, poziom przekazywanej wiedzy powinien być dostosowany do możliwości zrozumienia i praktycznego zastosowania przez uczniów. Introspekcja i medytacja to wspaniałe narzędzia rozwijające świadomość, umożliwiające stopniowe poszerzanie wiedzy o swej prawdziwej tożsamości. Szkoda tylko, że wyzwania współczesności uniemożliwiają znakomitej większości istot ich optymalne wykorzystanie. Zatem zanim jako nauczający podejmiemy decyzję o dzieleniu się naszym twórczym potencjałem, określmy siebie w kontekście możliwości adresata. Obserwując uczestników zajęć warsztatowych prowadzonych przez Centrum OBK " Vega", dochodzę do przekonania, że znakomitej większości potrzebna jest elementarna wiedza o podstawowym "narzędziu", dzięki któremu "przekładają" świat energii na postrzeganą przez zmysły "rzeczywistość". Mam na myśli ten wspaniały, skomplikowany twór - nasz organizm. Brak wiedzy o sposobach "posługiwania" nim i możliwościach, które niesie przywilej posiadania go, wydaje się być dużą przeszkodą na drodze dalszego rozwoju. Na przykład: większość osób, z którymi się stykam, bardzo przejmuje się zewnętrznym wyglądem i wciąż ugania za metodami "oszlifowania" go dla poprawienia własnej atrakcyjności. Nie ma w tym niczego złego. Wszak większość ludzi jest wrażliwa na piękno. Ale pamiętajmy również, że to właśnie nasz organizm najdoskonalszym miernikiem zmian zachodzących na głębszych poziomach życia. Powiem więcej, nawyk dbałości narzucony przez "zewnętrze", może tuszować duże problemy na innych niż fizyczny poziomach istnienia i stanowić znaczącą przeszkodę na drodze ich lokalizacji, a co za tym idzie transformacji. Nie da się oddzielić ducha od ciała, ani rozwoju człowieka od poznawania siebie w kreacji. Każdy z nas pojawił się tu dla siebie i w sobie ma wiedzę dotyczącą jego drogi rozwoju. Należy tylko pomóc mu ją "wydobyć". Sposoby, które do tego celu wykorzystamy, uzależnione będą od możliwości adresata i wiedzy nauczającego. Życie, to ciągła zmiana. Zaufajmy wewnętrznej mądrości każdego człowieka. Niech to ona wiedzie najwłaściwszą drogą każdą ludzką istotę przez kolejne etapy wzrastania.

   

  Pozdrawiam

  Teresa Maria Zalewska