Blog Comments

0 comments

Blogs » Personal » Blue - Sky Route 3 - Small Stairway

Blue - Sky Route 3 - Small Stairway

 • /Translation from the Polish language/

   

  P=E+C+F

   

  P - Permanent level of happiness which you feel

  E - Established domain of positive emotions

  C - Circumstances of your life

  F - Factors under the control of your will

   

  "Authentic happiness" Martin Seligman

   

  Even when, thanks to self-observation and self-analysis, we have identified our predispositions (described by professor Seligman "signature virtues"), our life circumstances are positive, and we are a willing to use them in our creativity, even then we are not assured that we will experience true happiness. Taking into account our feelings (developing our intuition) as we go through our life's experiences, could take us closer to the feeling of satisfaction, felt by those among us who already are happy.

   

  Sometimes however the predispositions that we already have curiosity about the world, critical thinking, resourcefulness, social intelligence, etc.) can be the base for developing other traits such as courage, persistence, kindness, leadership skills.

   

  Then, creating our life experiences, taking into account all mentioned conditions, instead of feeling happiness, we tend to focus on dull regrets, emotional pain and lack of fulfillment.

   

  I think that our ability of to keep up with all these "spin-offs" of creation, depends on our well being (in a context of psychosomatic diseases) and also the level of development, in which we pursue. Vigilance and paying attention to the virtues, that we already have are something we must continue to work on. I think, that one of elements of feeling happiness - joy- will occur when we create, based on the new traits of developing personalities through life experiences a completely different quality.

   

  Self-observation and developing of traits that we, which consciously form, can be difficult, if we do not constantly convert our feelings into creativity. It is that creativity where we can notice the change most readily.

  Through this process we need to incorporate into our emotional and mental plan the ability to be - calm and silent.

  Without mental and emotional hygiene we do not reach new plateaus of intuition, and often wander helplessly to the rhythm of our emotions.

   

  In these life moments our great allies are music, poetry, creative expression that constructively articulates what we feel.

   

  Word can give us the wings and can kill, the music can to hush up and destroy walls like a sound of Jericho whirlwinds.

   

  I encourage to listen the music video below. Probably you can experience sudden shift of your mood, maybe something much more.

  Uncommon, from a philosophical thought point of view, articles by Stuart Wilde, wonderfully harmonized with them music and miraculous voice of Cecil can support you in the moments of confusion. From my side I am deeply grateful for this splendid gift to all authors and producers of this recording.

   

  Best Regards

  Teresa Maria Zalewska

   

   

  Błękitny Szlak 3 - Schodeczki

   

  "S=U+O+W

   

  S - stały poziom odczuwanego przez ciebie szczęścia

  U - ustalony zakres emocji pozytywnych

  O - okoliczności twojego życia

  W- czynniki znajdujące się pod kontrolą twojej woli"

   

  "Authentic happiness" Martin Seligman

   

  Nawet wówczas, gdy dzięki samoobserwacji i wnikliwości umysłu ustaliliśmy nasze predyspozycje, czy jak określa prof. Seligman - zalety sygnaturowe i mamy sprzyjające okoliczności życiowe, a także chęć posługiwania się nimi w kreatywności, odczuwanie tego co szczęściem się zwie, nie musi mieć miejsca.

  Jeśli uwzględnimy w toku tworzenia doświadczeń nasze odczucia (rozwiniemy intuicję), będziemy nieco bliżej satysfakcji, jaką odczuwają osoby szczęśliwe.

  Czasami jednakże wykorzystywanie predyspozycji, które już posiadamy (zainteresowanie światem, krytyczne myślenie, zaradność, inteligencja społeczna itp.) stanowią bazę dla wykształcenia w sobie kolejnych cech np. odwagi, wytrwałości, uprzejmości czy zdolności przywódczych. Wówczas tworząc nasze życiowe doświadczenia, uwzględniwszy wszystkie wyżej wymienione warunki, zamiast poczucia szczęścia, uwalniamy wielkie pokłady skłębionego żalu, bólu emocjonalnego i niezaspokojenia.

   

  Myślę, że od umiejętności poradzenia sobie z tymi "produktami ubocznymi" kreacji, zależy tak stan naszego zdrowia (w kontekście schorzeń psychosomatycznych), jak i pułap rozwoju, do którego dotrzemy.

   

  Czujność polega na zwróceniu uwagi na cechy, które właśnie kształtujemy. Myślę, że jeden z elementów odczucia szczęścia - radość pojawi się, gdy wykorzystując nowe zalety rozwijającej się osobowości, stworzymy zupełnie innej jakości doświadczenie życiowe.

  Samoobserwacja i ustalenie cechy, którą rzeźbimy, może być trudna, jeśli nie przekładamy wciąż i wciąż swoich odczuć na życiową twórczość. To w niej możemy zauważyć różnice najszybciej.

  Do tego procesu potrzebna jest nam również umiejętność wprowadzania na emocjonalny i mentalny plan -spokoju, ciszy. Bez higieny mentalno-emocjonalnej nie docieramy do nowych pomysłów z poziomu intuicji, a także często bezradnie kręcimy się w rytm odczuwanych emocji.

  Wielkim sprzymierzeńcem w takich momentach życia jest muzyka, poezja, wszelka ekspresja konstruktywnie wyrażająca to, co czujemy.

  Słowo może uskrzydlić i zabić, muzyka wyciszyć lub rozwalić mury jak dźwięk trąb jerychońskich.

   

  Serdecznie zachęcam do zapoznania się z poniższym klipem. Być może doświadczycie nagłej zmiany nastroju, a może czegoś znacznie więcej. Niezwykłe pod kątem myśli filozoficznej teksty autorstwa Pana Stuarta Wilde, wspaniale z nimi zharmonizowana muzyka i cudowny głos Pani Cecilii mogą nas wesprzeć w chwilach największego pomieszania.

  Ze swej strony jestem głęboko wdzięczna za ten wspaniały dar wszystkim autorom i realizatorom tego nagrania.

   

  Pozdrawiam

  Teresa Maria Zalewska