Blog Comments

2 comments
 • Elshara Silverheart
  Elshara Silverheart In times of hardship, not all is lost of the knowledge you have from within is ever present in its purity of understanding. Usually this is accompanied by feeling and strength, sometimes if such things leave you, your spirit is still the one thing that...  more
  November 7, 2015 - 2 like this
 • Teresa Maria Zalewska
  Teresa Maria Zalewska Dostęp do wewnętrznej wiedzy realizuje się na bazie Miłości poprzez "klucze" - uwarunkowane świętą geometrią kody dostępu . Kody te ( na przykład: Prawda, Miłość, Jedność, Piękno, Sprawiedliwość, Harmonia) warunkują miejsce w...  more
  November 8, 2015

Blue - Sky Route 6 - Knowledge

 • /Translation from the Polish language/

   

  "Even you would be between sinners bowed of a heaviest sin, on a mighty raft of knowledge you will sail a whirls of an evil."

  Mahabharata

   

  What is a knowledge?

   

  As a classic is conceded Plato definition from a dialogue Teajtet, in which Socrates in dialogue with Teajtet regards the knowledge as a true and valid conviction.

   

  "Humility, liberty of pride, mildness, tolerance, diligence, purity and self-control...., liberty of a false ego, awareness of the evil flowing from a birth and death, lack of devotion, balance against pleasurable and unpleasurable events, philosophical quest of Absolute Truth.....all of it I consider as the knowledge, and everything else as an ignorance" - tells Krishna to Ardżuna on a Kuruksetra field of battle.

   

  New Popular Encyclpoedia defines knowledge as a "general credible information about reality along with an ability of use it".

   

  Information or conviction..............................?

   

  The ancient people didn't doubt that the information is a beginning of a way which through a creation scuplptures slowly a new conviction.

  They were aware of necessity learning through an experience.

   

  They could distinguish imagination from feeling, understanding, that there is needed many experiences before we will get this "true and valid conviction" of Plato.

   

  But what is this " true and valid conviction"?

   

  Positive psychology based on an ancient wisdom describes 6 groups of virtues - convictions esteem in each culture for the only fact of owing them - calls them signature virtues.

   

  The signature virtues are:

   

  1. wisdom and knowledge

  2. courage

  3. humaneness and love

  4. justice

  5. moderation

  6. transcedence

   

  When I had reached first time to works of Prof. Seligman, I was surprised of strange concurrence of opinions of this what Plato called the knowledge, comprehension of knowlege by the culture of Far East and position of modern "positiv" psychologists.

   

  I think, that in spite of all, it's easier to acquire some information and use it for creation, than to sculpture even one new conviction, even one signature virtue. We can think about ourselves as about thouthful beings, but only life difficulties show us the real level of our being from which our caution is flowing. There is similarly with love, compassion or charity. Sharp life test will figure out us emotional truth about ourselves for a given moment of life.

   

  Participants of workshops managing by Centre OBK "Vega" sometimes faced difficulties in what was to settle a subject of life lesson.

   

  I think, that a good way is a self-observation due to a model NC (Nonviolent Communication) of Dr Marshall Rosenberg.

   

  Perception without appreciation - Feeling - Need - Acting - Request

   

  Detailed description you will find in a book of M. Rosenberg "Nonviolent Communication . A language of life"

   

  From my observations ensues that the most difficult challange for the persons, who use this method is determaining the feelings. They accordingly claim that a reason is in systematical suppressing of emotional zone of life for the benefit of behaviours, which cohere to the "obligatory model".

   

  Don't be afraid John - tells mother to 6 years old son.

   

  You are a big boy....

   

  If there will be more such repetitions, John will separate a part of self filled with a fear, treating it like impropriety, doesn't admitted by authority of childhood - mother and adult John will have difficulties in reaching to his own desires linked with an isolated part of own personality. He will have troubles with describing life lesson and with this what is joined, with sculpturing the new conviction (virtue) conditioning his creation on the next stage of self-development.

   

  Best Regards

  Teresa Maria Zalewska

   

   

  Błękitny Szlak 6 - Wiedza

   

  Choć byłbyś pośród grzeszników najcięższym grzechem przygięty na potężnej tratwie wiedzy przepłyniesz zła odmęty

  Mahabharata

   

  Czym jest wiedza?

  Za klasyczną uznaje się definicję Platona z dialogu Teajtet, gdzie Sokrates w rozmowie z Teajetem za wiedzę uważa prawdziwe, uzasadnione przekonanie.

   

  Pokora, wolność od dumy, łagodność, tolerancja, wytrwałość, czystość, samokontrola…...., wolność od fałszywego ego, świadomość zła płynącego z narodzin i śmierci, brak przywiązania, równowaga wobec zdarzeń przyjemnych i nieprzyjemnych, filozoficzne poszukiwanie Prawdy Absolutnej….........to wszystko uważam za wiedzę, a wszystko poza tym za ignorancję” – mówi Kryszna do Ardżuny na polu bitwy Kuruksetra.

   

  Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.

   

  Informacja czy przekonanie…......................?

   

  Starożytni nie mieli wątpliwości, że informacja jest początkiem drogi, która poprzez kreację rzeźbi powolutku nowe przekonanie. Zdawali sobie sprawę z konieczności nauki poprzez doświadczenie.

  Potrafili odróżnić wyobrażenie od odczucia, rozumiejąc, że potrzeba wielu doświadczeń zanim pojawi się w nas to platońskie „prawdziwe uzasadnione przekonanie”.

   

  Ale czym jest to „prawdziwe uzasadnione przekonanie”?

  Psychologia pozytywna bazując na mądrości starożytnych wyróżnia 6 grup cnót – przekonań, cenionych w każdej kulturze dla samego faktu ich posiadania, które nazywa zaletami sygnaturowymi.

   

  Należą do nich:

  1. mądrość i wiedza

  2. odwaga

  3. humanitarność i miłość

  4. sprawiedliwość

  5. wstrzemięźliwość

  6. transcendencja.

   

  Kiedy po raz pierwszy dotarłam do prac prof. Seligmana, zaskoczyła mnie dziwna zbieżność poglądów dotyczących tego, co Platon nazywał wiedzą, pojmowaniem wiedzy przez kulturę Dalekiego Wschodu, a stanowiskiem współczesnych psychologów „pozytywnych”.

   

  Myślę, że mimo wszystko łatwiej przyswoić pewną ilość informacji i wykorzystać na potrzeby kreacji, aniżeli wyrzeźbić choćby jedno nowe przekonanie, choćby jedną zaletę sygnaturową. Możemy myśleć o sobie w kategoriach rozważnych istot, ale dopiero trudności życiowe ukażą nam prawdę z jakiego poziomu naszej istoty rozwaga płynie. Podobnie z miłością, współczuciem, czy miłosierdziem. Ostry życiowy test zobrazuje nam odczuciową prawdę o nas samych na dany moment życia.Uczestnicy zajęć warsztatowych prowadzonych przez Centrum OBK „Vega” mają niekiedy trudności w ustaleniu tematu przerabianej życiowej lekcji.

   

  Myślę, że dobrym sposobem może być samoobserwacja wg modelu PBP dr Marshalla Rosenberga.

  Spostrzeżenie bez oceny – Uczucie – Potrzeba – Działanie – Prośba

  Szczegółowy opis modelu znajdziecie Państwo w książce M. Rosenberga “Porozumienie bez przemocy. O języku serca”.

   

  Z moich obserwacji wynika, iż najtrudniejszym wyzwaniem dla osób posługujących się tą metodą jest ustalenie odczuć. Jak zgodnie twierdzą przyczyna tkwi w systematycznym tłumieniu odczuciowej sfery życia na rzecz zachowań przystających do “obowiązującego modelu”.

  „Nie bój się Jasiu – mówi mama do 6 letniego synka.

  Jesteś przecież dużym chłopczykiem…....”

   

  Jeśli powtórzeń będzie więcej, Jasio odseparuje część siebie wypełnioną lękiem, traktując ją jako coś niewłaściwego, nieuznanego przez autorytet dzieciństwa – matkę, a dorosły Jan będzie miał trudności w dotarciu do swych pragnień pozostających w związku z wyizolowaną częścią swej osobowości. Będzie miał problemy z określeniem lekcji życiowej, a wraz z tym, wyrzeźbieniem nowego przekonania (zalety) warunkującego kreację na kolejnym etapie rozwoju własnego.

   

  Pozdrawiam

  Teresa Maria Zalewska